Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


STUDIER AV FLYTBARHETEN HOS GLASULLSMÄLTA

Målet är att studera och optimera glasullsmältors råvarublandningar med avseende på flytbarhet och energiförbrukning i en modifierad Cold Top-ugn i laboratorieskala.Glasulltillverkare använder idag en stor andel returglas/skärv som råvara. Skärvkvaliteten varierar vilket kan påverka flytbarheten hos smältan, energiförbrukningen i smältprocessen samt kvaliteten på den färdiga produkten.

Skärven kommer från olika returglasföretag samt från planglas och kan innehålla vissa föroreningar som sten, keramik och porslin. Porslinet sätter igen spinnarna som används för att fibrera råvaran till glasull.

Smältans flytbarhet ska studeras i laboratorieskala i en ugn av Cold Top-modell som konstrueras och byggs för projektet. Där ska några olika metoder för att mäta smältans flytbarhet vid fibreringstemperatur utvecklas.

Smältförsök med olika typer av råvaror samt mäng provas och optimeras beträffande flytbarhet och energiförbrukning. Dessutom kommer smältans tendens till kristallisation att studeras.

Efter projektets genomförande kommer ugnen att kunna användas för mätning och optimering av flytbarhet då man överväger att ändra på råvarusammansättningen.


ANDRA AKTUELLA PROJEKT