Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

LUTTRINGSEFFEKTIVITET I RELATION TILL SMÄLTANS SYREAKTIVITET (P9913)

Målet är att öka kunskapen om luttringsprocessen framför allt genom att studera syreaktiviteten i smältan och dess relation till sammansättningen.

Bakgrund
När man tillverkar glas är luttringen ett mycket viktigt steg. Det är då glassmältan blir fri från de gasblåsor som bildas då glasråvarorna hettas upp. I regel tillsätts ett luttringsmedel som gör att syre frigörs i smältan.


luttringsblåsors stighastighet

När luttringen startar i en glassmälta stiger bubblorna olika snabbt beroende på sin storlek. De stora bubblorna stiger snabbast. Luttringsmedel bidrar till att syret frigörs och drar med sig bubblorna upp ur smältan.

Vanliga luttringsmedel är antimonoxid och natriumsulfat. Antimon kan dock ifrågasättas som luttringsmedel på grund av dess inverkan på miljön. Det är dock problematiskt att ersätta antimon med till exempel sulfat eftersom de inte ger samma effekt.

I tidigare projekt ("Mäng för nitratfri luttring", "Luttring med ceriumoxid" och "Luttring med sulfatföreningar") har olika luttringsrelaterade problem studerats. Vid luttring i ett och samma glas fann man att blåsorna vid sulfatluttring verkar vara mindre än vid antimonluttring. Man har också sett antydningar till att ett glas med mindre uppbrutet nätverk än t ex ett vanligt sodaglas ger bättre resultat vid sulfatluttring.

De traditionella luttringsmedlen fungerar inte alltid så bra när glaset radikalt förändras. Det kan till exempel vara då man sänker smälttemperaturen mycket eller då man varierar natrium/kalium-förhållandet kraftigt. Detta kan med dagens kunskap inte förutses eller förklaras vilket kan leda till problem med luttringen då nya glassammansättningar utvecklas.

Syreaktivitet i relation till sammansättning
Luttringen är beroende av syremängden och rörligheten hos syret i smältan. Detta beskrivs av syreaktiviteten. Den varierar kraftigt med temperaturen men är också mycket beroende av vilket luttringsmedel som används.

Syreaktiviteten är ett sätt att beskriva luttringen i smältan kvantitativt. Tanken är att vi genom att mäta syreaktiviteten ska kunna följa förändringar som påverkar luttringen som till exempel variationer i sammansättningen hos glaset. Varieras sammansättningen förändras egenskaperna och för att förstå hur det påverkar luttringsprocessen bör viktiga glasegenskaper som ytspänning och viskositet mätas i ett antal representativa prov.

AKTUELLA PROJEKT