Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

LÄTTSMÄLT GLAS (P4449)

Det här är en fortsättning på föregående års projekt PR 444 där målet var att minska energiåtgången med minst 15 % genom att sänka smält- och arbetstemperaturen. Genom att smälta lättsmält glas i längre perioder ute i industrin än vi kunnat göra i tidigare projekt, kommer vi att kunna göra en ekonomisk kalkyl av besparingarna. Ett sekundärt mål är att övergå till luttring med sulfat vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Luttring och avfärgning
Årets projekt koncentreras på luttringsprocessen som inte har fungerat tillfredsställande med det lättsmälta glasets låga smälttemperatur. I samband med luttringsstudierna kommer vi även att utveckla avfärgningen.

Längre och mer omfattande försöksperioder
För att öka mängden data ska både antalet av, och volymen på, fullskaleförsöken utökas. Detta är viktigt för att kunna utvärdera energibesparingarna på ett korrekt sätt.

Under året kommer även tester med olika tillverkningstekniker att genomföras för att eventuellt kunna optimera glasets egenskaper för de mest lämpliga teknikerna.

Ekonomisk utvärdering
Slutligen kommer vi att göra en total ekonomisk kalkyl över vad det betyder att smälta de lättsmälta glasen.

AKTUELLA PROJEKT