Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

BIOBRÄNSLEANVÄNDNING OCH FLAMELESS OXIDATION I DEGELUGNAR FÖR SMÄLTNING AV KONST- OCH HUSHÅLLSGLAS (PR 443)

Bakgrund
Glassmältning sker idag i två typer av ugnar. Vid större och kontinuerlig produktion används glasvannor och vid mindre skala degelugnar. De senare värms huvudsakligen med gasol eller olja via en eller två brännare monterade i ugnen.

principskiss degelugnFördelen med degelugnar är att man får en stor flexibilitet, nackdelen är en mycket hög energiförbrukning.

Figur Principskiss av ugn med öppen degel.

Ny och fördelaktig teknik
Syftet med projektet är att visa möjligheten att ersätta dagens gasol- eller oljeeldade degelugnar med ny, fördelaktigare teknik.

Minskad energiförbrukning och miljöbelastning
Projektet ska prova att värma degelugnar med förgasat biobränsle som förbränns med s k FLOX-brännare. Fördelarna med detta är upp till 40 % minskad energiförbrukning, förbättrad värmeöverföring och kraftigt minskad miljöbelastning främst av NOx.

FLOX-tekniken
FLOX-tekniken som ska provas i projektet innebär att kraftigt förvärmd förbränningsluft leds in i ugnen, där blandas den med bränslegasen.

Projektets mål är att:
- visa på de tekniska möjligheterna att ersätta fossila bränslen med biobränslen i degelugnar för glassmältning
- undersöka om biobränsleeldning i degelugnar har någon inverkan på det producerade glasets kvalitet
- sänka energiförbrukningen i degelugnar, per kg glas, vid användning av biobränsle jämfört med användningen av fossilt bränsle
- minska miljöbelastningen i form av kväveoxider vid användning av biobränsle i degelugnar jämfört med typiska värden vid fossilbränsleeldning.


Förväntade resultat

Genom att använda FLOX-brännare och biobränsle förväntar vi oss bland annat en minskad bränsleförbrukning och ökad livslängd på deglar, utan att försämra flexibiliteten eller andra viktiga parametrar.


Projektdeltagare
Projektet leds av Glafo och genomförs i nära samarbete med Växjö universitet och Orrefors Kosta Boda-koncernen.

Genomförande
Vi har inventerat tillgänglig brännarteknik. Det har också beslutats var ugn och annan utrustning ska installeras. Diskussioner med företaget SMP, Svensk Maskinprovning, har löst tvivel angående t ex teknisk specifikation, ansvarsfrågor och hyra av förgasare.

En ugn på Kosta Glasbruk kommer att modifieras för gengas och FLOX-brännare. Ugnen ska användas för produktion och för mätning av driftparametrar som t ex temperatur och bränsleåtgång.

Fortsättning
Under 2003 kommer vi att modifiera gengasgeneratorn så att den passar projektet. Generatorn ska testas under längre tid för att se att den uppfyller kraven på driftsäkerhet.

Parallellt med detta kommer tester att utföras på Växjö universitet för att optimera placeringen av brännare och regenerator i ugnen. Efter att gasgeneratorn har kopplats in kommer den att testas. Innan vi sedan fortsätter med ytterligare tester kommer vi att göra en utvärdering.

Projektet pågår från den 1 april 2002 till den 30 september 2003.


Pressmeddelande


Press:
- Energimagasinet, 1-02, s 38 "Flamlös förbränning" kan spara energi vid glastillverkning

- Ny Teknik, 2002:9, s 20, Flamlös förbränning gör glastillverkning miljövänligare, Kerstin Österberg
- Provning&Forskning, 4-02, s15 "SMP:s gengasforskning fortsätter - i glasbruk (ladda hem artikeln i pdf-format här.)

AKTUELLA PROJEKT