Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

LUTTRING MED SULFATFÖRENINGAR (PR 441)

Arbete för miljövänlig luttring
Antimon- och arsenikoxid är de luttringsmedel som är de vanligaste vid konstglastillverkning. Idag använder industrin i stort sett bara den mindre miljöbelastande antimonoxiden.

Myndigheterna ställer dock förhållandevis höga miljökrav även vid användning av antimonoxid och industrin är ålagd att undersöka ytterligare alternativa luttringsmedel.

Tidigare projektresultat
Resultatet av projektet "Luttring med ceriumoxid" visar att det går att få en effektiv luttring även med ceriumoxid. Det krävs dock en högre halt av ceriumoxid än av antimon- eller arsenikoxid. Det ceriumluttrade glaset fick också en svagt gul ton, varför ceriumoxid inte kan rekommenderas vid framställning av färglösa glas.

Går det att använda sulfatföreningar som luttringsmedel?
Sulfatföreningar används dagligen för luttring av flera olika typer av glas. Den vanliga uppfattningen om luttringens förutsättningar är att det krävs ugnstemperaturer över 1450 oC för att glaset ska bli fritt från blåsor. Så höga temperaturer når man vanligtvis inte i konventionella ugnar för konst- och servisglas.

När vi framställt speciella glas, har vi dock funnit indikationer på att sulfatinnehållande glas kan bli blåsfritt vid betydligt lägre temperaturer.

Undersökning av möjligheter
I projektet kommer vi att undersöka möjligheterna att använda sulfatföreningar för att luttra konst- och servisglas. Undersökningen omfattar bland annat olika råmaterial, halter och ytterligare tillsatser.

Fullskaleförsök
Om vi får resultat som verkar lovande under försöken i laboratorieskala kommer vi att fortsätta med luttringsförsök med sulfatföreningar ute i industrin.

AKTUELLA PROJEKT