Utbildning
Om NGF
In English IN ENGLISH

Adress
:
RISE Glas
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

 

 

Copyright Notice

© Glafo, 1999-2005

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated.

Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and indicate clearly any restrictions on use.

Disclaimer
Glafo maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and Glafo policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will try to correct them.

However Glafo accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the material on this site. This material is:

- information of a general nature only which is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
· sometimes linked to external sites over which Glafo services have no control and for which the Commission assumes no responsibility;
- not professional advice (if you need specific advice, you should always consult us directly).

Please note that it cannot be guaranteed that a document available on-line exactly reproduces an officially adopted text.

It is our goal to minimise disruption caused by technical errors. However some data or information on our site may have been created or structured in files or formats which are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. Glafo accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

Upphovsrättsskydd

© Glafo, 1999-2005

Om inget annat anges är återgivning tillåten med angivande av källan.

Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediesekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta samtidigt att ovannämnda generella tillstånd inte gäller och att alla begränsningar i rätten att använda materialet tydligt ska anges i tillståndet.

Ansvarsfriskrivning
Glafo ställer denna webbplats till förfogande för att ge allmänheten bättre tillgång till information om Glafos verksamhet och om glas i allmänhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem.

Glafo frånsäger sig dock allt ansvar för materialet på webbplatsen. Följande bör påpekas om innehållet:

- Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon speciell fysisk eller juridisk person.
- Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
- Informationen är ibland länkad till externa webbplatser som Glafo inte kan kontrollera och för vilka den frånsäger sig allt ansvar.
- Informationen skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om ni behöver särskilda upplysningar bör ni vända er direkt till oss).

Var också vänlig att notera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger en text som antagits officiellt.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria, och vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Glafo frånsäger sig allt ansvar för sådana problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar använts.

     


 HEM - OM GLAFO - FORSKNING & UTVECKLING - UTBILDNING
BIBLIOTEK - OM GLASFORSKNINGSFÖRENINGEN GLAFO - FAQ - IN ENGLISH
All information på denna webbplats lyder under följande ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd.